Słownik i porady

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

§ 1  Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z kart podarunkowych sklepu MotoZbrojownia w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w kart oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności wystawcy kart.

§ 2  Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Wydawca – Agencja artystyczna Karolina Wiechetek. z siedzibą w Białymstoku pod adresem: ul Konwaliowa 22/33 15-674 Białystok, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.

Sklep stacjonarny – sklep MotoZbrojownia położony na terenie Polski: ul.Wąska 15a lok..U1, 15-481 Białystok

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Wydawcę pod adresem www.MotoZbrojownia.pl

Karta Podarunkowa papierowa – bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w sklepie MotoZbrojnownia w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Karta Podarnukowa internetowa – kod rabatowy do użycia w sklepie internetowym, wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie internetowym w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania Użytkownikowi.

Użytkownik –  Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie internetowym lub stacjonarnym

Towary – rzeczy ruchome, oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Sklepie MotoZbrojownia

§ 3  Sposób nabycia i zwrotu karty

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w w Sklepie MotoZbrojownia. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej oraz do dokonywania transakcji Kartą Podarunkową w Sklepie MotoZbrojownia w okresie ważności Karty Podarunkowej.

Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe stacjonarnie w Sklepie MotoZbrojownia (Nabywca otrzymuje papierową Kartę Podarunkową) oraz w formie elektronicznej poprzez stronę sklepu www.motozbrojownia.pl (Nabywca otrzymuje kod rabatowy umieszczony na Karcie Podarunkowej w formie pliku PDF).

Nie jest możliwym uiszczenie opłaty za nowo wydawaną Kartę za pośrednictwem innej Karty.

Nabycie Karty Podarunkowej przez Nabywcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z karty podarunkowej, zawartej pomiędzy Wydawcą i Nabywcą.

Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

Karta Podarunkowa papierowa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.

Karta Podarunkowa internetowa może zostać wykorzystana w sklepie internetowym www.motozbrojownia.pl (podając kod przy składaniu zamówienia). Kartę Podarunkową internetową można zrealizować również w Sklepie stacjonarnym.

Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 6 miesięcy od daty jej zakupu. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w w Sklepie MotoZbrojownia. Niewykorzystane środki pieniężne nie podlegają zwrotowi.

Termin ważności Karty Podarunkowej zapisywany jest na karcie podarunkowej w dniu zakupu.

Karta Podarunkowa daje możliwość jednokrotnego dokonania zakupów w Sklepie MotoZbrojownia

Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności.

Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty na rzecz Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

§ 4  Sposób zapłaty Kartą

Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od  wartości środków pieniężnych wpisanych na Karcie Podarunkowej.

W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż jej wartość, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką, za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej lub przelewu.

§ 5  Prawa i obowiązki Klienta i Nabywcy

Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.

Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej  w sposób nieuprawniony.

Zakupy dokonane w Sklepie MotoZbrojownia z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają tym samym zasadom przewidzianych przepisach prawa oraz w Regulaminie Sklepu. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków w wysokości wykorzystanych z Karty odbywa się na nową Kartę Podarunkową. Ewentualną pozostałą część kwoty zwraca się gotówką lub przelewem.

§ 6  Uprawnienia i odpowiedzialność Wystawcy

Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a.       upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b.      poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana;

c.       braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych.

§ 7  Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę  wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika w Sklepie MotoZbrojownia bądź przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Wąska 15a lok.u1 15-481 Białystok, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje w takiej samej formie, w jakiej  została złożona, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej, uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową, z wypisaną kwotą stanowiącą równowartość środków zapisanych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Karta Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.

§ 8  Ochrona danych

Wydawca nie przetwarza danych osobowych Użytkownika, gdyż Karta Podarunkowa wydawana jest na okaziciela po dokonaniu zapłaty.

 

§ 9  Postanowienia końcowe

Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona publicznie w Sklepie stacjonarnym oraz na stronie Sklepu stacjonarnego. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej. 

Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  przepisy Kodeksu cywilnego.

Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę. Nowy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w Sklepie MotoZbrojownia oraz na stronie internetowej www.motozbrojownia.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

Obecny regulamin obowiązuje od 14.09.2020, a opublikowany został 1.09.2020r.

 

Produkt dodany do porównania